Κωδικός 118

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Διακονική στολή, το σετ αποτελείται από το στιχάριον το οράριο και τα επιμάνικα.